general terms and conditions

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel Sportcentra RESTARTGYM: KARFÍK-KLÁSEK s.r.o. IČ: 05562619

e-mail: info@restartgym.cz (dále jen „Sportcentrum“), vydává tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“):

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží a služeb nabízených Sportcentrem a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Sportcentra a jeho zákazníků

2. Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem (jak je specifikován níže), které jsou uvedeny na internetové adrese www.restartgym.cz a současně na recepci Sportcentra.

II. Prodej zboží a služeb v obchodních prostorech Sportcentra

1. Aktuální nabídka zboží a služeb Sportcentra, včetně cen za dané služby a zboží, je k dispozici v prostorech Sportcentra na adrese: RESTARTGYM, Nová….., 392 01 Soběslav a současně na internetové adrese Sportcentra www.restartgym.cz

2. Sportcentrum může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován.

3. Zákazník má možnost za zboží a služby platit prostřednictvím zákaznické karty, má-li na zákaznickém účtu uložen Deposit (jak je specifikován níže), a to alespoň ve výši odpovídající hodnotě kupovaného zboží nebo služby. Prostřednictvím zákaznické karty lze využít i další formy úhrady za zboží a služby, a to hotovost, platební kartu. Zákazník je povinen splnit podmínky stanovené Sportcentrem pro čerpání benefitů (např. zřízení zákaznického účtu, vklad na deposit pro úhradu případných storno poplatků, v opačném případě není nákup zboží nebo služeb prostřednictvím benefitů umožněn.

4. Zboží a služby lze Zákazníkovi prodat také bez použití zákaznické karty, resp. zřízení Zákaznického účtu, tedy na tzv. anonymní účet, v takovém případě jsou služby poskytovány v základní ceně a je možné využít pouze ty způsoby úhrady, které si určuje Sportcentrum.

III. Zákaznický účet, depozit, členství, permanentka

1. Zákazník si zřizuje u Sportcentra zákaznický účet. Zákaznický účet bude Zákazníkovi zřízen po vyplnění registračního formuláře, a to s ohledem na povinná pole, a předání/doručení tohoto formuláře Sportcentru. Zákaznický účet – registraci lze také zřídit online potvrzením aktivačního e-mailu. Po založení účtu si může Zákazník na zákaznický účet vložit peněžitou částku (dále jen „Deposit“), minimálně ve výši 1000,-Kč

2. Vklad na Deposit se provádí úhradou v hotovosti nebo platební kartou na pokladně centra. Deposit lze využít k úhradě veškerého zboží a služeb nabízených Sportcentrem, mimo služby osobního trenéra. Dle výše dobitého kreditu v částce 1.000,- Kč, 2.500,- Kč, 5.000,- Kč, 10.000,-Kč je Zákazník přiřazen do předem definované zákaznické skupiny poskytující slevové benefity na vybrané zboží a služby dle aktuálního ceníku Sportcentra. Přiřazení odpovídající depositní skupiny se řídí vždy dle výše posledního vkladu na účet a zbývající nevyčerpaná částka na zákaznickém účtu je přiřazena do dané slevové skupiny. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu. O aktuální výši Depositu na zákaznickém účtu se může Zákazník informovat také v centru, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu. Sportcentrum zasílá automaticky na e-mail Zákazníka výpis o stavu Depositu a dále s předstihem 14 dnů informační e-mail o konci platnosti Depositu.

3. Vložený deposit je Zákazník povinen vyčerpat nejpozději do 3, 6, 12 měsíců, počítáno od okamžiku vložení příslušného Depositu. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost vloženého Depositu. Platnost depositu je možno prodloužit vložením další finanční částky, min. 1000,-Kč. Celá zbývající výše Depositu bude přiřazena do slevové skupiny dle výše vkladu. Zakoupený Deposit není možné směnit zpět na peněžní prostředky a jakkoli vracet, to platí také v případě zrušení zákaznického účtu. Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti klienta na e-mail info@restartgym.cz s odůvodněním a prokázáním vážného důvodu může být Deposit zákazníkovi vrácen, výhradně pouze v hotovosti ve stanoveném termínu současně s vrácením čipové karty a výmazu účtu.

4. Sportcentrum dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu permanentky na předem stanovenou či dohodnutou kombinaci služeb, příp. zboží Sportcentra. Sportcentrum může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. Dále Sportcentrum může vyloučit některé z forem úhrady za služby. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu, kde si lze ověřit platnost permanentky nebo se může Zákazník informovat také v centru, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu. Sportcentrum zasílá automaticky na e-mail Zákazníka s předstihem 14 dnů informační e-mail o konci platnosti permanentky.

5. Zakoupenou permanentku je Zákazník povinen vyčerpat do stanoveného data platnosti, které je Zákazníkovi sděleno při nákupu permanentky. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost permanentky. Platnost permanentky není možné prodloužit. Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti klienta na e-mail info@restartgym.cz s odůvodněním a prokázáním vážného důvodu může být platnost permanentky prodloužena.

6. Zákazník má možnost vstupovat na svůj zákaznický účet přes webové rozhraní na adrese …………………. Po přihlášení, které se uskuteční zadáním platného uživatelského jména a hesla, má Zákazník možnost rezervovat, a případně i hradit si jednotlivé služby, členství nebo permanentku. Dále je možné v zákaznickém účtu přes webové rozhraní administrovat zadané kontaktní údaje. Jestliže bude mít Zákazník jakékoli problémy s přihlášením na svůj zákaznický účet či s rezervací, informuje o této skutečnosti bezodkladně recepci Sportcentra.

8. Sportcentrum dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu služeb a zboží v recepci Sportcentra RESTARTGYM, Sportcentrum může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování.

IV. Zákaznický identifikátor

1. Po zřízení zákaznického účtu bude Zákazníkovi předána zákaznická karta, která slouží jako identifikátor k zákaznickému účtu. Zákaznická karta může být přiřazena pouze k pojmenovanému účtu, se kterým může disponovat výlučně osoba uvedená jako majitel této karty a/nebo jakákoli osoba, která má kartu v držení, pokud majitel karty požádá o její převedení do režimu „přenosná“ dle konkrétních podmínek Sportcentra pro jednotlivé služby. Zákaznická karta bude Zákazníkovi vystavena zdarma, avšak bude požadováno její navrácení. Sportcentrum má právo požadovat náhradu škody v případě poškození zákaznické karty.

2. V případě ztráty/odcizení zákaznické karty je Zákazník povinen co nejdříve kontaktovat Sportcentrum, aby tuto kartu zablokovala. Sportcentrum neodpovídá za případné škody, které Zákazníkovi z důvodu ztráty/odcizení zákaznické karty vzniknou.

V. Nákup služeb prostřednictvím přímé úhrady od zaměstnavatele

1. Sportcentrum umožňuje zákazníkům nákup služeb také přímou úhradou za služby, poskytovanou zaměstnavatelem, na základě vystavené faktury. Konkrétní podmínky pro využití služeb stanoví Sportcentrum. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován.

VI. Rezervace

1. Zákazník si může rezervovat aktivity sportcentra (dále jen „Rezervace“), pokud má u Sportcentra zřízen zákaznický účet, na kterém je složen Deposit ve výši odpovídající ceně jednotlivé aktivity nebo tuto aktivitu přímo hradí.

2. Rezervaci je možné učinit osobně na recepci sportcentra, a to na základě předložení zákaznické karty a/nebo přes webové rozhraní po přihlášení do zákaznického účtu

3. Po provedení rezervace bude Zákazníkovi blokován deposit ve výši odpovídající ceně sportovní aktivity, s čímž Zákazník provedením rezervace souhlasí. Na tuto skutečnost bude Zákazník současně upozorněn před provedením rezervace.

4. Rezervace se považuje za závaznou objednávku dané služby.

5. Sportcentrum stanoví storno poplatky pro jednotlivé služby individuálně. V případě sálových cvičení (např. TRX, kondiční box,BJJ, jóga, a další).

Pokud Zákazník zruší svou rezervaci:

a) více než 10 hodin před zahájením aktivity, není mu účtován storno poplatek.

b) 10 hodin a méně hodin před zahájením aktivity, bude mu účtován storno poplatek v pevné částce 90 Kč. V případě plné obsazenosti lekce není storno poplatek účtován. Rezervace může být zrušena osobně na recepci sportcentra či elektronicky přes klientský účet. Ve všech přípustných formách storno rezervace je případně storno poplatek účtován. V případě chybné rezervace a jejího storna v časech, kdy je účtován storno poplatek, může Zákazník podat písemnou žádost na e-mail info@restartgym.cz o neúčtování storno poplatku za podmínky, že v daný den Zákazník absolvoval a řádně uhradil službu, která je předmětem storno poplatku, a to v jiném čase. Sportcentrum posuzuje oprávněnost žádosti Zákazníka.

VII. Ochrana osobních údajů

1. Při zpracování osobních údajů se Sportcentrum řídí nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které je účinné od 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Prohlášení o zpracování osobních údajů je k dispozici v sekci.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky Sportcentra jsou účinné od 1.5.2019 a jsou k dispozici na recepci Sportcentra a na internetových stránkách Sportcentra.

Provozovatel: KARFÍK-KLÁSEK s.r.o. IČ: 05562619 U Nového rybníka 588/27, 392 01 Soběslav e-mail: info@restartgym.cz

IX. REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Provozovatel Sportcentra RESTARTGYM : KARFÍK-KLÁSEK s.r.o. IČ: 05562619,

2. e-mail: info@restartgym.cz (dále jen „Sportcentrum“ nebo „Prodávající“), vydává s účinností od 1.5.2019 tento reklamační řád pro účely prodeje zboží (dále jen „Reklamační řád“):

1. Všeobecná Ustanovení

1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Sportcentra. Reklamační řád stanovuje postup při reklamaci zboží či služeb zakoupených v rámci prodeje nebo dobití kreditu na aktivity sportovního centra (dále jen „zboží“ či „výrobek“).

2. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před definicemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se definice pojmu uvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy České republiky.

3. Zákazník (dále také jako „kupující“) je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží či služby.

2. Reklamace

1. Prodávající odpovídá za vady zboží nebo služeb, které se projeví v zákonné záruční době, která počíná běžet ode dne převzetí zboží či poskytnutí služby (dále též jen jako „záruční doba“, „záruka“ nebo „doba odpovědnosti za vady“).

2. Dojde-li ke zrušení sportovní akce, na které si zákazník již zakoupil vstupenku, bude Zákazníkovi vráceno vstupné na základě zákazníkem uplatněné řádné reklamace.

3. Podmínkou platnosti záruky je, aby kupující v době jejího trvání a bez odkladu po zjištění vady zahájil reklamační řízení a vytkl vadu, kterou na zboží/službě shledal.

4. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit doklad o koupi zboží/služby nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu.

5. Místem uplatnění reklamace je Sportcentrum RESTARTGYM, přičemž reklamaci je možné uplatnit osobně ve sportcentru či emailem.

6. Záruka se nevztahuje na vady, na které byla poskytnuta sleva.

7. Tímto Reklamačním řádem nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Práva z vadného plnění je nutno uplatnit v souladu s příslušnými právními předpisy.

8. Uplatní-li kupující reklamaci a vytkne tak prodávajícímu vady na zboží/službě, sepíše o tom prodávající zápis, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci zboží/služby, označení vadné vlastnosti, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím, termín vyřízení reklamace.

9. Kupující má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít.

10. Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutí o reklamaci, ve kterém bude datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

11. Na dárky a bonusy, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatnit reklamaci.

Provozní řád

NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN

• seznámit se s provozním řádem, řídit se jím a respektovat pokyny obsluhy
vstupovat do zařízení pouze po prokázání se platnou permanentkou,
členskou kartou nebo zaplaceným vstupem
• užívat zařízení fitness centra mohou návštěvníci starší 15 let a to pod dohledem dospělé osoby
• návštěvníci mladší 15 let pouze v doprovodu a pod neustálým dohledem
• vstupovat pouze v čisté, pevné obuvi určené pro cvičení
• řídit se pokyny a radami instruktorů a osluhy fitness centra
• nevstupovat do prostor určených pouze pro personál fitness centra

:-) Ale jinak se můžete cítit jako doma.....

HYGIENA

• ke cvičení používejte čisté sportovní oblečení
• při cvičení používejte ručník a nenechávejte po sobě pot na lavičkách a přístrojích
• prosíme používejte v rámci osobní hygieny nějaký ten deodorant

:-) Chcete přeci, aby pohledy na vás byly kvůli tomu, jak dobře vypadáte, a ne kvůli Vaší hygieně...

OHLEDUPLNOST

• po ukončení cvičení sundavejte kotouče a ostatní nářadí…vše má své místo
• při cvičení na hranici výkonnostního maxima je návštěvník povinný si zajistit dopomoc jiného
cvičence nebo obsluhy fitness centra, neriskujte zranění nebo ohrožení ostatních návštěvníků
• nerušte ostatní při tréninku, buďte slušní a ohleduplní vůči všem návštěvníkům fitness centra

:-) Po mě potopa!? Ale kdepak, takovým rádi zrušíme členství bez náhrady, pro blaho ostatních slušných návtěvníků...

SAMOZŘEJMOST

•klienti cvičí na vlastní zodpovědnost s přihlédnutím ke své výkonnosti a zdravotnímu stavu
• neodnášejte nic co není vaše, když si u nás někdo něco zapomene, rád se pro to vrátí
• neničte zařízení fitness centra, v případě zjištění jakéhokoli poškození informujte obsluhu

:-) Chlapi, přece nechcete, aby ty těžké činky za Vás uklidily holky. A ani zvířecí řev není důkazem mužství...

ODPOVĚDNOST

• naše fitness centrum odpovídá za řádné udržování strojů a náčiní, aby se Vám dobře a bezpečně cvičilo
• naše fitness centrum neodpovídá za zranění způsobená špatnou metodikou cvičení, neodborným
zacházením s vybavením fitness centra, nebo v důsledku špatného zdravotního stavu návštěvníka
• naše fitness centrum neodpovídá za ztracené věci či cennosti mimo uzamčený bezpečnostní box
• za své chování klient odpovídá v plném rozsahu / porušení provozního řádu bude znamenat zrušení členství a omezení vstupu do RESTARTGYMU